آدرس : گیلان – رشت – خیابان شریعتی – صیقلان – مهسا کامپیوتر

شماره تماس : ۰۱۳۳۳۲۳۹۰۰۴ – ۰۱۳۳۳۲۶۳۸۹۳